สมัครแข่งขัน / สมัครแข่งขันสำหรับบุคคลผู้พิการ

ข้อมูลผู้สมัคร (สำหรับผู้พิการ)

ล้างข้อมูลที่อยู่

ข้อมูลผู้ปกครอง (บิดาหรือมารดาหรือญาติผู้ใหญ่หรือพี่หรืออิ่นๆ)

ล้างข้อมูลที่อยู่

ข้อมูลการศึกษาของผู้สมัคร

ประเภทของความพิการ

ข้อมูลพื้นฐาน

ต้องการทราบฝีมือและความสามารถของตนเอง
ต้องการไปแข่งขันต่างประเทศ
เพื่อปรับหรือเลื่อนระดับต่าแหน่งงาน
ต้องการได้รับเงินรางวัล
ได้รับการสนับสนุนจากหัวหน้า/ผู้บังคับบัญชา
เหตุผลอื่นๆ
เลือกไฟล์
ยอมรับนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเว็บไซต์อ่านนโยบาย
ล้างข้อมูล
ส่งใบสมัคร

© 2022. All Rights Reserved. Worldskills Thailand